wrz 24, 2020 Geologia

W jaki sposób uzyskać koncesję na rozpoznawanie złóż?

Przedsiębiorcy, którzy pragną zajmować się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalnych muszą posiadać koncesję Ministra Klimatu na prowadzenie swej działalności. Do jej uzyskania niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku, a także wniesienie wymaganych opłat skarbowych i eksploatacyjnych. 

Złożenie wniosku o udzielenie koncesji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o udzielenie koncesji umożliwiającej poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż może złożyć każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Dotyczy to zarówno firm z kapitałem krajowym, jak i zagranicznym http://geomain.pl/wiercenia/. Wniosek można składać listownie lub osobiście podczas wizyty w urzędzie. Osobą udzielającą koncesji na poszukiwanie węgla kamiennego, brunatnego, metanu, rud metali, pierwiastków promieniotwórczych, siarki, soli, kamieni oraz gazów szlachetnych jest Minister Klimatu. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, do którego dołącza się dwa egzemplarze projektu robót geologicznych, wypis z rejestru gruntów, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli podczas składania wniosku przedsiębiorca musi wyjawić informacje stanowiące tajemnice firmy, może złożyć wniosek o nadanie im klauzuli poufności.

Ogłoszenie Ministerstwa Klimatu

Złożony przez przedsiębiorcę wniosek jest analizowany przez Ministra Klimatu i sprawdzany pod względem formalnym. Weryfikowana jest przede wszystkim kompletność oraz wiarygodność przedłożonych dokumentów. Wykonywanie tych czynności pozwala stwierdzić czy przedsiębiorca ma warunki do prowadzenia działalności obejmującej poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalnych. Ocenie podlega również kondycja finansowa wnioskodawcy, a także sposób oddziaływania prowadzonych prac na środowisko naturalne. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub nieścisłości, przedsiębiorca jest wzywany do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w ustalonym terminie. 

W sytuacji, gdy wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalnych zostanie przyjęty, Minister Klimatu niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie z informacją o możliwości składania innych wniosków. W ogłoszeniu tym umieszczane są informacje o złożonym wniosku, współrzędnych geograficznych oraz terminie składania kolejnych wniosków przez innych przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem tego rodzaju działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin ten nie może być dłuższy niż 90 dni.

Opiniowanie wnioski i wydanie decyzji

Jeżeli żadna inna firma nie wyrazi zainteresowania ogłoszeniem, Minister Klimatu przekazuje złożony wniosek do zaopiniowania. W sytuacji, gdy koncesja dotyczy poszukiwania pierwiastków promieniotwórczych, niezbędne jest uzyskanie opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga konsultacji z ministrem zajmującym się gospodarką morską. Poza obszarami morskimi konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta zarządzającym obszarem, na którym ma być prowadzona działalność. Co ważne, opinie powyższych urzędów i urzędników nie są wiążące. Oznacza to, że Minister Klimatu może wydać koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż nawet w przypadku uzyskania negatywnej opinii. Maksymalny czas oczekiwania na zaopiniowanie wniosku i wydanie decyzji wynosi dwa miesiące.  

W przypadku wydania decyzji pozytywnej organ decyzyjny przesyła wnioskodawcy umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego. Umowa powinna zostać podpisana przez przedsiębiorcę i odesłana na adres Ministerstwa. Po jej otrzymaniu Minister Klimatu wysyła wnioskodawcy oryginał koncesji, a jej kserokopie są przekazywane do organów koncesyjnych, organów nadzoru górniczego, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do państwowej służby geologicznej. Jeżeli Minister Klimatu uzna, że działalność, którą zamierza prowadzić przedsiębiorca, w jakikolwiek sposób sprzeciwia się interesowi publicznemu, może odmówić udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalnych. Firmy, które nie zgadzają się z taką decyzją, mogą zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Podatki i opłaty

Aby móc prowadzić działalność wydobywczą, trzeba wcześniej wnieść opłaty skarbowe i administracyjne. Opłata skarbowa w wysokości 616 zł wpłacana jest na konto Burmistrza Dzielnicy Ochota m. st. Warszawa, a dowód wpłaty dołączany jest do wniosku o uzyskanie koncesji. W sytuacji, gdy koncesja nie zostanie przyznana, wnioskodawcy przysługuje zwrot opłaty skarbowej http://geomain.pl/decyzja-srodowiskowa/. Wniosek o zwrot należy składać w terminie do 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano wpłaty. Jeżeli przedsiębiorca uzyska koncesję, musi być przygotowany na uiszczenie opłaty eksploatacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju wydobywanego surowca. Najwięcej muszą zapłacić przedsiębiorcy wydobywający węgiel kamienny oraz rudę uranu. Opłata ma charakter jednorazowy.